Missie en visie

De regio Oost-Groningen kent al lange tijd problemen als gevolg van geografisch isolement en sociale, economische en onderwijsachterstanden. Dit raakt volwassenen én jongeren. Gemeenten in de regio geven aan dat er relatief veel inwoners zijn die, vanwege complexe leefsituaties, problemen hebben. De problemen zijn vaak vicieus en gaan van generatie op generatie. Er is gebrek aan passend werk. Er is armoede.

Hulpvragers van SchuldHulpMaatje Oldambt hebben (dreigende) problematische schulden. Door moeilijke omstandigheden of onvermogen. Hun situatie wordt nog moeilijker door ingewikkelde wetten en regels, onbekendheid met voorzieningen en problemen met maatschappelijke instellingen. Veel hulpvragers lijden zo onder hun zorgen dat zij het moeilijk vinden om nog volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Een Maatje van SchuldHulpMaatje motiveert een hulpvrager voor langere tijd, begeleidt, brengt vertrouwen en geeft persoonlijke aandacht. Hij of zij helpt bij het herstellen van het vertrouwen in de hulpverlening en, misschien nog wel belangrijker, de kans op een betere toekomst.

Organisatiedoelstelling

Mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig bereiken, hen hulp bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Visie

Naastenliefde is de basis met het evangelie daarbij als inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met de SchuldHulpMaatje-aanpak wil SHM een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterkt SchuldHulpMaatje de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.

Missie

  • Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen
  • Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek
  • Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen
  • Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood
  • Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionals

Een Maatje van SchuldHulpMaatje motiveert een hulpvrager voor langere tijd, begeleidt, brengt vertrouwen en geeft persoonlijke aandacht.